Silikony světové třídy pro celosvětová řešení

Silikonová lepidla


See Produkt List

Silikonová lepidla a těsnicí hmoty

Jednosložkové silikonové lepicí a těsnicí RTV silikony s vysokou teplotní odolností vytvrzují některým z následujících typů vytvrzování. Každý typ má své nesporné výhody:

 • Silcoset: Certifikován ministerstvem obrany a Rolls Royce. Použití v letectví a kosmonautice a dalších kritických aplikacích.
 • Řada 1400: Adiční 1-složkové, teplem vytvrzené silikonové těsnicí a lepicí hmoty. Plné vytvrzení nastává během několika minut.
 • Řada 1500: Acetoxy- mají vynikající přilnavost a rychlé vytvrzení a vysokou teplotní odolnost. Používají se v širokém spektru aplikací všeobecného strojírenství.
 • Řada 1600: Oximové - méně zapáchající, s dobrou lepivostí zejména k mnoha plastům i bez předchozí povrchové úpravy plastů.
 • Řada 1700: Alkoxy - neutrální vytvrzování, pro použití v elektronice a elektrotechnických aplikacích.
 • Řada 1800: Acetonové - neutrální RTV lepicí a těsnicí hmota, malá zdravotní rizika, velmi rychle tuhnoucí, použití i pro vysoké teploty. Pro aplikace v elektronice a všech strojírenských aplikacích.

Více informací o našich speciálních silikonových lepidlech najdete na následujících odkazech:

Teplem vytvrzujicí silikonová lepidla  Silcoset® RTV silikonová lepidla  Vysokoteplotní silikonová lepidla a těsnicí hmoty  Neutrální RTV vytvrzujicí silikonová lepidla  Tepelně vodivá silikonová lepidla  Rychle vytvrzujicí RTV silikonové materiály  Naftě odolné RTV silikonové materiály   Vysokopevnostní RTV silikonová lepidla MIL-A-46146B

Silikonové elastomery mají obecně tyto fyzikální vlastnosti;

 • široký rozsah provozních teplot od -11°C do 300ºC
 • výborné elektrické vlastnosti
 • flexibilitu
 • odolnost pro UV záření
 • dobrou chemickou odolnost
 • odolnost proti vlhkosti a vodě
 • žádnou nebo nízkou toxicitu

Silikonové lepidla používají dvě základní silikonové chemie: kondenzační a adiční systém vytvrzování.

 • kondenzační systém vytvrzování - používá vlhkost z atmosféry. Vytvrzování probíhá při pokojové teplotě (nelze je urychlit teplem). Tento systém, který vytvrzuje při pokojové teplotě se nazývá RTV systém. Běžně jsou dodávány jako jednosložkový systém, ačkoliv mohou být také formulovány jako dvousložkový systém pro speciální aplikace.
 • adiční systém vytvrzování - vyžaduje teplo k procesu vytvrzování. Tato technologie může být dodávána buď jako jednosložkový nebo dvousložkový systém.

RTV silikonová lepidla

Tento typ silikonové chemie je nejrozšířenější ve vytváření silikonového lepícího těsnění používající vlhkost v atmosféře, k působení s chemickými cross-linkery, a tím umožňují vytvoření silikonového elastomeru. V průběhu reakce dochází k vytvoření malého množství chemických vedlejších účinků.

Nejběžnějšími systémy jsou:

 • Acetoxy
 • Oximový
 • Alkoxy nebo Metoxy
 • Acetonový

Všechny tyto alternativní vytvrzovací mechanismy povedou k vytvoření pružné a relativně těžké silikonové pryže. Některé z konečných fyzikálních vlastností těchto pryží se budou podstatně lišit. Chemické zplodiny vytvrzování mají vliv na vhodnost pro použití materiálů, a také na způsob, jak lze lepidlo zpracovat z hlediska zdraví a bezpečnosti.

Každý systém vytvrzování má určitě výhody a nevýhody. Je proto důležité, aby se před výběrem RTV zvážily materiály, které se používají, provozní prostředí, a výrobní metody.

ACC Silicones má nejnovější přírůstek v řadě lepících materiálů - a tím je acetonový systém vytvrzování. Vzhledem k jejich technickým výhodám, jsou v současné době využitelné pro širokou škálu aplikací.

RTV jsou velmi flexibilní a uživatelsky přívětivé. Aplikace může být provedena za použití ručních kartuší a zásobníkové pistole, nebo plně automatizovaného dávkovacího systému. Není možné jejich vytvrzování urychlit použitím tepla, při použití teploty nad 40 °C se naruší systém vytvrzování těchto materiálů a k vytvrzení nedojde. Je však možné rychlost vytvrzení nastavit chemicky, proto ACC vyvinula celou řadu formulací, které umožňují splnit nejrůznější požadavky zákazníka, pokud je to komerčně oboustranně přijatelné. Katalyzátory ACC Silicones umožňují smísení s acetoxy lepidly a těsnícími hmotami a urychlit vytvrzení např. ze 7 hodin na 90 minut při tloušťce materiálu 3 mm.

1 složkové kondenzačně vytvrzující (RTV) produkty by neměly být používány k výrobě těsnění více než 10mm tloušťky. Je-li nutné, aby těsnění bylo silnější než 10 mm, musí se těsnění vytvořit ve vrstvách cca 5mm, a ponechat každé vrstvě dostatečný čas k vytvrzení před vytvořením další vrstvy.

Je důležité i správné skladování, neboť při vystavení vlhkosti dochází k předčasnému vytvrzení lepidla.

Pro podrobnosti o konkrétních produktech si můžete stáhnout náš produktová grafika Lepidla.


1-složkové adiční vytvrzování

Tyto tepelně vytvrzené silikonové lepicí materiály jsou zvláště užitečné, pokud výrobní metody vyžadují velmi rychlé vytvrzování, nebo v případě, kdy je potřeba po nanesení materiálu ponechat čas před vytvrzením k provedení dalších montážních postupů.

Používaná chemie je založena na použití platinového katalyzátoru, jehož aktivita je závislá na teplotě. Z tohoto důvodu většina 1-složkových adičních tvrdících lepidel vyžaduje k vytvrzení materiálu teplotu nad 80 °C; zvýšením teploty na teploty ještě vyšší se rychlost vytvrzení zvýší přímoúměrně.

Ve srovnání s RTV materiály mají jednosložkové adiční silikony menší adhezi k povrchům. Pro zlepšení adheze obsahuje materiál adhezní promotory, ovšem ty obvykle vyžadují použití vyšší teplot pro vytvrzení po poněkud delší dobu. Například, typické jednosložkové adiční lepidlo může vytvrzovat po dobu 30 minut při teplotě 100 °C, zatímco zvýšením teploty na 150°C  po dobu 30 minut již zajistíme dostatečnou přilnavost silikonu k povrchu.

Platinový katalyzátor je citlivý vůči působení některých chemických látek, které mohou vést k inhibici vytvrzení, což má pak za následek pouze částečně vytvrzený silikon. Proto během výrobního procesu bychom se měli vyvarovat toho, aby nevytvrzený materiál přišel do styku s dusíkem, sírou, fosforem, arzénem, organocínovými katalyzátory, PVC stabilizátory; katalyzátory epoxidových pryskyřic, a kondenzačně vytvrzujícími silikonovými pryžemi. *Je třeba poznamenat, že ACC alkoxy RTV inhibici nezpůsobují.

Fyzikální vlastnosti:

Fyzikální vlastnosti jak adičně, tak kondenzačně vytvrzujících silikonů lze změnit úpravou formulace. Některé z těchto vlastností ovlivňují nevytvrzený materiál a jsou to obvykle faktory, které jsou určeny podle parametrů, výrobního procesu nebo designu výrobku. Další vlastnosti se týkají vytvrzeného lepidla nebo elastomeru a funkčnosti, nebo provozních podmínek.

Některé z fyzikálních vlastností jsou vzájemně propojeny, takže změny provedené v umístění jednoho parametru může mít vliv na jiné vlastnosti. Mnoho z fyzikálních vlastností lze nastavit, a níže uvedený seznam shrnuje některé základní vlastnosti a definice. ACC běžně testuje své materiály pomocí široké škály zkušebních metod.

Nevytvrzený materiál:

 • Reologie - definuje tok vlastností nevytvrzeného materiálu.
 • Pasta – materiál, který udržuje svůj profil
 • Tekutý – kapalina, která si najde vlastní hladinu (stupeň)
 • Středně-tekutý - zobrazí omezené množství tekutosti
 • Tixotropní - teče, pokud je pod tlakem, ale potom drží svůj profil
 • Viskozita - měří sílu potřebnou pro pohyb nevytvrzené tekutiny. Viskozita bude mít vliv na schopnost materiálu, který odtéká do a kolem součástek, a na jejich vhodnosti pro automatické dávkovací systémy.
 • Doba nelepivosti – Čas, který materiál potřebuje k vytvoření na dotyk suché vrstvy na povrchu. Doba nelepivosti je důležitá vlastnost, kterou je třeba vzít v potaz, pokud chceme vytvořit pevné či rozebíratelné spojení materiálů.
 • Doba vytvrzení - Čas potřebný k vytvrzení celého profilu materiálu

U všech RTV silikonů bude chemická reakce pokračovat i po dosažení prvotního vytvrzení silikonu. Z tohoto důvodu je třeba zachovávat opatrnost před testováním materiálu a nevynakládat nepřiměřené nároky na lepidlo, ačkoliv produkt může vypadat jako připravený k použití nebo k dalšímu výrobnímu procesu. Je třeba poskytnout materiálu čas k úplnému dosažení jeho fyzikálních vlastností dle technického listu materiálu.

Adičně vytvrzené lepidlo bude plně vytvrzené a bude mít všechny své fyzikální vlastnosti ihned po vytvrzení teplem.

Vytvrzené elastomery:

 • Tvrdost - konečná tvrdost vytvrzené gumy - tvrdost bude mít vliv na vhodnost použití silikonu jako kompresního těsnění, jakož i na schopnost odolat rozdílné tepelné roztažnosti materiálu či potlačit vibrace.
 • Prodloužení – schopnost materiálu snést natažení bez prasknutí.
 • Roztržení - síla potřebná k přetržení kusu vytvrzeného elastomeru po jeho malém naříznutí.
 • Pevnost v tahu - síla potřebná k roztržení vytvrzeného elastomeru natažením.
 • Tepelná odolnost - rozsah, v němž lepidlo zachová své fyzikální vlastnosti - schopnost odolávat velmi širokému rozsahu teplot je těsně spojena s výběrem silikonového polymeru a zesíťovacího systému, nicméně zvýšení teplotní odolnosti lze dosáhnout přidáním speciálních plniv, jako jsou oxidy kovů.
 • Tepelná vodivost - míra schopnosti elastomeru přenášet teplo. Přidáním specializovaných plniv do silikonových polymerů je možné vyrobit lepidla, které vedou teplo.
 • Elektrická vodivost - míra  elektrického odporu. Silikony jsou přirozenými elektrickými izolátory s vysokým elektrickým odporem, ale přidáním elektricky vodivých plniv je možno vyrobit materiály, které budou vést nebo rozptylovat elektřinu a statický náboj.

Další podrobnosti o specifických aplikacích naleznete na ACC Silicones Application list.

RTV silikonová lepidla a těsnicí hmoty Silcoset  

Značka Silcoset má v leteckém a kosmickém průmyslu vynikající pověst. Původně byly vyrobeny Chemicals ICI před více než 25 lety. Tyto RTV acetoxy silikony byly vyvinuty pro aplikace s velmi vysokými specifickými nároky. Např. Rolls Royce Aerospace používá Silcoset ve svých leteckých motorech již mnoho let; byl vybrán pro svou odolnost a schopnost odolávat teplotám - 60ºC až +300ºC.

Jsou schváleny pro použití NATO a ministerstvem obrany.

Seznam produktů

Kód Popis Žádost o vzorek TDS SDS
AS1402 1 složková teplem vytvrzená lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1406 SILCOTHERM 1 Silikonový lepidlový těsnicí prostředek s tekoucí tekutinou
AS1420 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty
AS1421 SILCOTHERM 1 složková tekutá teplem vytvrzená silikonová lepidla a hmoty
AS1500 1 složková RTV lepidla a těsnící hmoty pro vysoké teploty - pasta
AS1502 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro potravinářský průmysl - pasta
AS1504 1 složkové RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro vysokové teploty - pasta
AS1524 1 složková RTV samonivelační silikonová lepidla a těsnící hmoty s vysokou pevností
AS1525 1 složková RTV tekutá silikonová lepidla a těsnící hmoty
AS1603 1 složková nízkokorozivní RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1604 1 složková nízkokorozivní RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1606 1 složková nízkokorozivní RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1620 1 složková RTV samonivelační nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
AS1621 1 složková RTV samonivelační nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
AS1622 1 složková RTV samonivelační nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
AS1623 1 složková RTV samonivelační nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pro vysoké teploty
AS1700 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1701 1 složková nízkokorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1723 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - tekutá
AS1740 1 složková RTV samonivelační nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty Mil Spec
AS1745G 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty Mil Spec - pasta (určeno pro vysoké teplot
AS1745T 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty Mil Spec - pasta
AS1800 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1802 SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1802BLACK SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta UL V-0
AS1803 SILCOTHERM 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
AS1821 1 složková RTV samonivelační nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty
AS2500 2 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro rychlé vytvrzení - pasta
AS2700 2 složková RTV nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty pro rychlé vytvrzení - pasta
AS5500 TRANS 1 složková silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
AS5600 TRANS 1 složková silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
AS5600 WHITE 1 složková silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
AS5700 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
AS5702 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
AS5722 1 složková nekorozivní silikonová lepidla a těsnící hmoty pro všeobecné použití - pasta
Silcoset 151 1 složková samonivelační RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro použití v potravinářství, vysoká
Silcoset 152 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro použití při vysokých teplotách - pasta
Silcoset 153 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty - pasta
Silcoset 158 1 složková RTV silikonová lepidla a těsnící hmoty pro použití při vysokých teplotách - pasta